Verbeteren van de basisinteracties van de HoloLens met behulp van haptische feedback

Student:Yentl Vermeulen
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Dit onderzoek bestudeert of de standaard interactiemethode van de HoloLens kan verbeterd worden voor dagelijks gebruik met behulp van haptische feedback. Doordat de standaard interactiemethode enkel interactie mogelijk maakt vanop afstand en dus geen direct interactie met een hologram aangaat, wordt eerst een nieuwe rechtstreekse interactiemethode besproken. Vervolgens wordt deze nieuwe methode uitgebreid met haptische feedback. Deze 3 methoden worden bijgevolg met elkaar vergeleken aan de hand van objectieve en subjectieve usertesten waarbij ook rekening wordt gehouden met het financiële mogelijkheden. Voorafgaand deze testen stelt dit onderzoek ook een geüpdatet versie van het reality-virtuality continuüm voor om alle gebruikte termen te kaderen. Dit onderzoek concludeert dat de nieuwe directe interactiemethode heeft bewezen de standaardmethode te verbeteren van de HoloLens. Daarnaast is vastgesteld dat haptische feedback de interactiemethode in bepaalde situaties. Desalniettemin maken de haptische handschoenen slechts een kleine verbetering die de financiële kosten niet waard zijn.
Abstract (Eng):This research investigates whether the standard interaction method of the HoloLens can be improved with regard to daily use by using haptic feedback. Because the standard interaction method only allows interaction from a distance and therefore does not directly interact with a hologram, a new direct interaction method is discussed first. Next, this new method is extended with haptic feedback. These 3 methods are therefore compared with each other on the basis of objective and subjective user tests, which also take into account the financial possibilities. Prior to testing, this research also proposes an updated version of the reality-virtuality continuum to explain all terms used. This research concludes that the new direct interaction method has proven to improve the standard method of the HoloLens. Additionally, it has been established that haptic feedback enhances the interaction method in certain situations. Nevertheless, the haptic gloves only make a small improvement that it is not worth the financial cost.