Dashboard voor de visualisatie en analyse van een planning voor basketbalscheidsrechters in Vlaanderen

Student:Tibo Vandercruyssen
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:

Tibo Vandercruyssen, Master of Science in de Industriële Wetenschappen: Informatica, Universiteit Gent
Abstract van de Masterproef, ingediend op 26 mei 2022: Dashboard voor de visualisatie en analyse van een planning voor basketbalscheidsrechters in Vlaanderen.

Het doel van deze masterproef is om de huidige werking van Basketbal Vlaanderen te optimaliseren. Deze federatie staat in voor het plannen en organiseren van basketbalwedstrijden. Wekelijks worden op verschillende niveaus wedstrijden georganiseerd waarvoor telkens twee scheidsrechters nodig zijn. De aanduiding van die scheidsrechters gebeurt momenteel manueel en is een tijdrovende taak. Als oplossing hiervoor wordt een dashboard ontwikkeld die enerzijds de resultaten van een automatisch plannings- en toekenningsalgoritme visualiseert en anderzijds deze resultaten analyseert en vergelijkt om zo tot de meest optimale planning te komen.

In het eerste deel werd vooral onderzoek gedaan naar het zo goed mogelijk presenteren en visualiseren van data en informatie op een dashboard. Dit lijkt eenvoudiger dan het is want er zijn veel richtlijnen in de literatuur beschreven. Vervolgens werd onderzocht welke technologieën beschikbaar zijn voor het implementeren van een dashboard. Vue.js kwam naar boven als veelbelovend frontendframework voor deze specifieke usecase. Verder werd er ook diep ingegaan op de concrete verwachtingen en vereisten van het ontwerp. In een groot centraal gedeelte, verspreid over meerdere hoofdstukken, werd zowel de architectuur als de implementatie van de applicatie uitvoerig beschreven en verduidelijkt. Hierbij is het ontwerp van een correct databankmodel zeer belangrijk. Er wordt gewerkt met een MySQL-databank en een serverapplicatie in Node.js om de connectie met de Vue.js-applicatie te maken. De algoritmes om een planning op te stellen, zijn Python-scripts. Deze werden ontwikkeld door twee thesisstudenten Stephanie Maes en Reiner De Smet van de opleiding Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research. De implementatie van de frontend gebeurde aan de hand van een vooraf ontworpen mock-up waarin de vereisten als visuele voorstelling werden weergegeven. Uiteraard werd ook een belangrijk deel besteed aan het uitvoerig testen van het finale resultaat. Dit omvatte zowel technische als gebruikerstesten. In het laatste deel werd onderzocht wat een semantisch datamodel als innovatieve meerwaarde kan bieden op de implementatie van de applicatie en na het grondig raadplegen van de literatuur werd een ontologie ontworpen.

Concluderend zal het resultaat van deze masterproef de huidige situatie bij Basketbal Vlaanderen verbeteren en de aanduidingen van scheidsrechters optimaliseren.

Kernwoorden: dashboard, planning, data visualisation, optimalisatie, basketbalwedstrijden, scheidsrechters, Vue.js, Node.js, MySQL, semantisch web

Abstract (Eng):

Tibo Vandercruyssen, Master of Science in Information Engineering Technology, Ghent University
Abstract of Master's Thesis, Submitted 26 May 2022: Dashboard for visualisation and analysis of basketball referee planning in Flanders.

The goal of this research is to optimise the current daily working of Basketbal Vlaanderen. This federation is responsible for planning and organizing basketball matches. Every week games are organized at different levels, each led by two referees. The assignment of those referees is currently a manual operation and is a time-consuming task. As an improvement for this situation, a dashboard is being developed that, on the one hand, visualises the results of an automatic planning and assignment algorithm and, on the other hand, analyses and compares these results in order to achieve the most optimal planning.

In the first part, research to the best possible presentation and visualisation of data and information on a dashboard has been done. This seems more easy than it is in reality because many guidelines are described in the literature. Subsequently, different available technologies were investigated for implementing a dashboard. This results in Vue.js as a promising frontend framework for this particular use case. Furthermore, the concrete expectations and requirements of the design have also been discussed in depth. In a large central part, spread over several chapters, both the architecture and the implementation of the application are extensively described and clarified. The design of a correct database model is very important. A MySQL database and a server application in Node.js are used to make the connection with the Vue.js application. The algorithms to create a schedule are Python scripts. These scripts were developed by two thesis students Stephanie Maes and Reiner De Smet of the course Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research. The implementation of the frontend was based on a pre-designed mock-up in which the requirements were presented as a visual representation. Of course, extensive testing of the final result was also an important part. This included both technical and user testing. In the last part, this research investigated what a semantic data model can offer as an innovative added value for the implementation of this application and after thorough consultation of the literature an ontology was designed.

In conclusion, the result of this master's thesis will improve the current situation at Basketbal Vlaanderen and optimise the assignments of referees.

Keywords: dashboard, planning, data visualisation, optimisation, basketball games, referees, Vue.js, Node.js, MySQL, semantic web