Real time delen van medische beelden en beeld manipulaties om de diagnose te bespreken

Student:Merel Vermeire
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Deze masterproef gebruikt PACSonWEB, een cloud-gebaseerd PACS van DOBCO Medical Systems. Hierin worden de radiografische beelden van patiënten opgeslagen. Tegenwoordig werken dokters meer en meer multidisciplinair samen om diagnoses te stellen. Om dit vanop een afstand efficiënt te laten verlopen, moeten artsen tegelijkertijd exact hetzelfde beeld kunnen zien. Dit leidt tot het doel van deze masterproef: het toevoegen van een streamingfunctionaliteit om in realtime beelden te delen.
Dit wordt gerealiseerd door verschillende componenten toe te voegen. Om de realtime communicatie te realiseren wordt een websocket-server toegevoegd die gebruik maakt van SignalR.
Aan de UI van PACSonWEB moeten extra componenten toegevoegd worden. Een zender moet een streamingsessie kunnen starten. Er kan een link gegenereerd worden die toegang verleent tot de streamingsessie. Ook kan een zender zien hoeveel gebruikers de streamingsessie volgen en wie dit zijn.
Een gebruiker die een streamingsessie wil volgen, moet van de zender een link krijgen. Deze link geeft toegang tot een extra tab in PACSonWEB. Op deze tab kan de gebruiker een verbinding maken met de streamingsessie en dus het scherm van de zender bekijken.
Om het scherm van de zender te delen, worden er screenshots genomen. Deze beelden moeten lossless gecomprimeerd worden voor ze verzonden worden. In dit project wordt gebruik gemaakt van PNG compressie. Om nog meer te comprimeren kan enkel het verschil tussen twee beelden verzonden worden. Aan de ontvangende kant kan het beeld dan terug gereconstrueerd worden door het verschil op te tellen bij het vorige beeld. Verder kan de structuur van PACSonWEB gebruikt worden om het scherm van de zender op te delen in kleinere componenten die apart verzonden kunnen worden. Ook hier kan extra gecomprimeerd worden door enkel het verschil te verzenden.
Deze componenten samen maken het mogelijk om in realtime beelden te delen.
Abstract (Eng):This thesis uses PACSonWEB, a cloud-based PACS from DOBCO Medical Systems. A PACS is used to store a patient’s radiographic images. Nowadays doctors are more and more working in multidisciplinary teams to form a diagnosis. When this is done from a distance, it is required for efficiency that all doctors are seeing the exact same images at the same time. This leads to the main purpose of this thesis, to add a streaming functionality to share images in realtime.
To realise this, extra components are added. The realtime communication is implemented using a websocket server that uses SignalR.
To be able to start or watch a streaming session, additions need to be made to the UI from PACSonWEB. When a sender starts a streaming session, a link can be generated that will allow a user to watch the streaming session.
A user that wants to watch the streaming session will receive a link from the sender. This leads the user to an extra tab in PACSonWEB. Here the user can connect to the streaming session and start watching the screen of the sender.
To share the senders screen, screenshots are taken. These images must be compressed in a lossless way before they can be send. In this thesis, PNG compression is used. One way a higher compression rate can be achieved is by only sending the difference between two consecutive images. At the receivers end, the image can be reconstructed. The structure of PACSonWEB can also be used to divide the senders screen into smaller components, which can be send separately. These images can be compressed even more by only sending the difference between consecutive images.
All together these components make it possible to share images in realtime.