Automatisatie van on- en offboarding proces als onderdeel van MySavaco

Student:Jannes Bryon
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:De masterproef is gemaakt in samenwerking met het IT-bedrijf Savaco. CloudCare is een webapp voor bedrijven die klant zijn bij Savaco. Een belangrijk onderdeel van CloudCare zijn de on- en offboarding wizards die zorgt voor de on- en offboarding van werknemers op IT-technisch vlak. Er kunnen gebruikers mee aangemaakt en verwijderd worden op Azure AD, mailboxen kunnen aangemaakt en verwijderd worden, licenties kunnen toegekend en weggenomen worden, enzovoort. Savaco wou dat deze on-en offboarding wizards opnieuw gemaakt worden maar dan geïntegreerd in hun eigen klantenportaal MySavaco. Daarvoor werd eerst een reverse engineering uitgevoerd naar de functionaliteit en werking van de oude wizards. Na de reverse engineering werd een technologieverkenning naar het framework ABP gedaan. ABP is het framework waarmee MySavaco gemaakt is en waarmee dus ook de nieuwe on- en offboarding wizards gemaakt moeten worden. Daarna volgde een technologiebepaling. Er werd onderzocht welke technologie het beste zou zijn om de communicatie tussen de wizards en Azure AD en Outlook te verzorgen. Onderzochte technologieën zijn Power Automate, Power Apps, PowerShell, Azure Automation, Azure Functions, Azure AD provisioning service en de Graph API. Daarna werden functionele en technische analyses opgesteld voor de nieuwe wizards. Ten slotte werd de onboarding wizard geïmplementeerd met ABP en Angular.
Abstract (Eng):The master's thesis was created in collaboration with the IT company Savaco. CloudCare is a web app for companies that are clients of Savaco. An important part of CloudCare are the on- and offboarding wizards that take care of the on- and offboarding of employees on an IT technical level. It allows users to be created and deleted on Azure AD, mailboxes to be created and deleted, licenses to be assigned and taken away, and so on. Savaco wanted these on and offboarding wizards recreated but then integrated into their own customer portal MySavaco. To do this, a reverse engineering of the functionality and operation of the old wizards was first performed. After the reverse engineering, a technology exploration of the framework ABP was done. ABP is the framework used to create MySavaco and thus also to create the new on- and offboarding wizards. This was followed by a technology determination. The best technology to handle communication between the wizards and Azure AD and Outlook was researched. Technologies examined were Power Automate, Power Apps, PowerShell, Azure Automation, Azure Functions, Azure AD provisioning service and the Graph API. Then functional and technical analyses were made for the new wizards. Finally, the onboarding wizard was implemented using ABP and Angular.