Automatische inbedrijfstelling van een toestel met beveiligingsafwegingen

Student:Lennert Steyaert
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Het Internet of Things (IoT)-landschap beschrijft een set apparaten die met internet verbonden zijn. Daarvan gebruikt elk IoT-apparaat een specifieke technologie. Het is wenselijk om de verschillen tussen technologieën te abstraheren, zodat applicatieontwikkelaars gemakkelijker applicaties voor de apparaten kunnen bouwen. Dat is wat het DYAMAND (DYnamic Adaptive MAnagement of Networks and Devices) softwareplatform precies doet. Om DYAMAND gebruiksvriendelijker te maken, moet het toevoegen van een apparaat naadloos gebeuren, ook wel automatische inbedrijfstelling (automatic commissioning) van apparaten genoemd. Deze masterproef onderzoekt de automatische inbedrijfstelling van apparaten door onderzoek naar bestaande IoT-technologieën. Daarbij probeert men alle relevante concepten te bespreken, variërend van installatiekwesties (rekening houdend met beveiliging) tot de mogelijkheden om apparaten op een netwerk of in een omgeving te detecteren. Daarnaast worden de stappen en eigenschappen van inbedrijfstelling geabstraheerd. Die abstracties leveren clusters van technologieën op met bijbehorende beschreven voor- en nadelen. Ten slotte worden twee gevallen van automatische inbedrijfstelling van apparaten besproken. Inbedrijfstelling en automatiseringsmogelijkheden worden daarbij onder de loep genomen. Ook de praktische uitvoering wordt toegelicht en geëvalueerd. Beide prototypen vertegenwoordigen clusters die tot stand zijn gekomen door middel van abstractie.
Abstract (Eng):The Internet of Things (IoT) landscape describes a set of devices connected to the Internet, whereby each IoT device can use a specific technology. It is desirable to abstract the differences between technologies enabling application developers to build applications for those devices more easily. DYAMAND (DYnamic Adaptive MAnagement of Networks and Devices) is a software platform that aims to do that. To enable user-friendly usage of DYAMAND, adding a device should happen seamlessly, also called automatic device commissioning. This thesis investigates automatic device commissioning with research into existing IoT technologies and attempts to discuss all the relevant concepts ranging from installation matters (taking security into account) to the ability to detect devices on a network or in an environment. In addition, the steps and properties of commissioning are abstracted. Those abstractions deliver clusters of technologies with accompanying advantages and disadvantages described as well. Finally, two automatic device commissioning cases are discussed. Commissioning and automation options are scrutinized, and the practical implementation is explained and evaluated. Both prototypes represent clusters established through abstraction.